culture

9 min ago

Câu chuyện của anh bạn du học sinh Việt dưới đây đã cho thấy cái nhìn sáng suốt trong việc sử dụng “tính đa dạng” như một yếu tố trong việc được nhận vào các trường Đại học tại Mỹ.